Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bevaring og kassasjon av valgmateriell

OPPBEVARING, AVHENDING OG TILINTETGJØRING AV VALGMATERIELL (Utdrag fra valghåndboken 2011)

24.1 Innledning

Valgloven § 15-2 gjelder oppbevaring, avhending og tilintetgjøring av valgmateriell.

Etter denne bestemmelsen skal alt valgmateriell når valget er over behandles i henhold

til arkivlovens bestemmelser og forskrift gitt i medhold av denne loven. Det vil derfor

vær arkivfaglige hensyn som bestemmer hvordan valgmateriellet skal behandles når

valget er avsluttet. Det er viktig å skille mellom valgmateriell som har vært i bruk og

valgmateriell som er ubrukt.

24.2 Ubrukt valgmateriell

Valgmateriell som ikke har vært i bruk, kan ikke betraktes som arkivmateriell. Slikt

materiell faller inn under bestemmelser om arkivbegrensning gitt i forskrift til

arkivloven av 11. desember 1998 nr. 1193 (arkivforskriften) § 3-19. Dette gjelder både

ubrukte konvolutter, ubrukte stemmesedler og ubrukte manntallseksemplarer.

24.3 Brukt valgmateriell

For valgmateriell som har vært i bruk har Riksarkivaren (i brev av 9. september 2003 på

departementets forespørsel) med hjemmel i arkivloven § 9 fastsatt at følgende materiell

kan kasseres:

24.3.1 Konvolutter

Både stemmeseddelkonvolutter og omslagskonvolutter – enten disse er forkastet eller

godkjent – kan kasseres på betryggende måte når valgresultatet er endelig.

Departementet antar at det samme må gjelde for omslag til stemmegivninger som blir

lagt i særskilt omslag.

24.3.2 Stemmesedler

Stemmesedler som er forkastet kan kasseres på betryggende måte når valgresultatet er

endelig. Stemmesedler som er godkjent skal derimot oppbevares til valgperioden er

utløpt før disse kan kasseres på en betryggende måte. Det er ikke nødvendig å

oppbevare stemmesedler på papir i 4 år, dersom de opptelte stemmesedler kan

oppbevares like trygt på et elektronisk medium.

24.3.3 Valgkort

Valgkortene kan tilintetgjøres på en betryggende måte når valgresultatet er endelig.

24.3.4 Avkryssede manntallslister

Avkryssingsmanntallet skal oppbevares til to valgperioder er utløpt før det kasseres på en

betryggende måte.

Laster...